Privacyverklaring

Privacy als basis voor vertrouwen.

Privacy is een grondrecht van iedere burger. Laudy Vastgoedontwikkeling b.v. maakt zich dan ook sterk voor de privacy van haar medewerkers, klanten, leveranciers, bezoekers van onze website en zakenpartners en alle andere partijen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Bescherming van privacy is belangrijk voor het uitdragen van onze waarden. In het bijzonder gaat het dan om onze waarde; ‘onze klanten voorop’. Onze oprechte betrokkenheid en interesse in onze klanten en het werken aan vertrouwen en bouwen aan een waardevolle relatie, betekent voor ons óók dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op Ballast Nedam N.V. en al haar dochterondernemingen, waaronder Laudy Vastgoedontwikkeling. Ballast Nedam is actief in de (industrie)bouw, vastgoed- en infrastructurele sector.

 

Waarom heeft Ballast Nedam een Privacyverklaring?

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit geldt voor onze klanten, leveranciers, medewerkers, bezoekers van onze website en zakenpartners en alle andere partijen van wie wij persoonsgegevens verwerken.

U kunt in deze Privacyverklaring lezen welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw privacybelang staat bij ons voorop!

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is:

Ballast Nedam N.V.
Ringwade 71
3439 LM Nieuwegein
030-2853333

De Chief Compliance Officer van Ballast Nedam is aanspreekpunt op het gebied van privacy, bereikbaar via privacy@ballast-nedam.nl. Meer informatie over onze organisatie vindt u hier op onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Ballast Nedam verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons zoekt of een (potentiële)(werk)relatie met ons heeft . Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. van u kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Nationaliteit

Waarvoor gebruikt Ballast Nedam uw persoonsgegevens?

Ballast Nedam verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van één of meerdere van de volgende doelen:

 • Recruitment: werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten.
 • Interne en externe informatievoorziening: dit omvat onder andere het versturen van nieuwsbrieven, het verzenden van informatie over diverse activiteiten die Ballast Nedam uitvoert.
 • Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners: dit omvat onder andere de verwerking van persoonlijke gegevens die nodig zijn om een overeenkomst te sluiten en een dienst te kunnen aanleveren of ontvangen.
 • Klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing: dit omvat onder andere het onderhouden en bevorderen van contact met (oud)medewerkers, klanten leveranciers, zakelijke partners, consumenten en accountbeheer voor marketing doeleinden en marktonderzoek.
 • Gezondheid, veiligheid en beveiliging: dit doel richt zich op activiteiten zoals die op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, de bescherming van bedrijfs- en werknemersactiva en de authenticatie van de status van werknemers, onderzoekers, klanten, zakenpartners en/of leveranciers en toegangsrechten.
 • Beheersing van gebouwen en faciliteiten: dit doel richt zich op het beheren van de parkeerfaciliteiten (denk aan kentekenregistratie), de toegangsverlening tot de gebouwen (bijvoorbeeld toegangspassen) en het toezicht op veiligheid door middel van sensoren en camera’s.
 • Klachtafhandeling: hierbij worden gegevens verzameld van mensen (bijvoorbeeld klanten, medewerkers, omwonenden) die een klacht hebben ingediend bij een klachtenloket.


Ballast Nedam verwerkt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

Ballast Nedam mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een rechtsgrondslag hebben. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt. Dit kunnen één of meerdere van de volgende rechtsgrondslagen zijn:

 • Uw toestemming;
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Ballast Nedam, waarbij uw belang niet prevaleert.

Hoe gaat Ballast Nedam met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Ballast Nedam beleidsdocumenten, specifiek op het gebied van privacy en beveiliging, opgesteld en deze past Ballast Nedam doorlopend toe. U mag ervan uit gaan dat uw privacy en beveiliging door onze gehele organisatie is gewaarborgd.

Beveiliging

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Ballast Nedam passende technische en organisatorische maatregelen. Ballast Nedam baseert haar beveiligingsbeleid op Code voor Informatiebeveiliging (ISO27001 en ISO17799). Deze Code beschrijft de normen en technische en organisatorische maatregelen, die van belang zijn voor het realiseren van een afdoende niveau van informatiebeveiliging. Ook is het dé praktische methode om te voldoen aan privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Iedereen die inzicht heeft in uw persoonsgegevens via Ballast Nedam is belast met een geheimhoudingsplicht.

De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Bewaren

Ballast Nedam bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Dit heeft Ballast Nedam vastgelegd in specifiek beleid.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Hierbij kunt u onder andere denken aan de Belastingdienst, Pensioenfondsen, Arbeidsinspectie en andere toezichthoudende instanties.

Ballast Nedam kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Ballast Nedam haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Ballast Nedam zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een (model)overeenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Ballast Nedam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Ballast Nedam klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt.

Wat doen we met cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden geplaatst en worden door websites gebruikt om de websitepagina’s goed te laten zien of te laten functioneren. We gebruiken cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Wij maken gebruik van de volgende type cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig voor het functioneren van onze website. Deze houden uw voorkeuren bij en onthouden dus dat u al eerder op de site bent geweest. Zo onthoudt Google bijvoorbeeld uw voorkeur voor de taal waarin wordt gezocht. Dit type cookie verzamelt geen persoonsgegevens van u. Voor deze cookies hebben wij daarom uw toestemming niet nodig.

Daarnaast gebruiken we een cookie van het bedrijf ‘My Fonts’. Deze dienst plaatst fonts op onze website, dit zijn de varianten van een lettertype. Een font bevat alle tekens (kapitalen, onderkast, cijfers en leestekens) van de schrijfwijze en logo’s die u op onze website aantreft. Hierdoor ziet onze website er dus uit zoals u hem ziet.

Analytische cookies
Met deze cookies kunnen wij statistieken van onze website verzamelen, bijvoorbeeld welke pagina’s worden bezocht en voor hoelang. In bijvoorbeeld Google Analytics kunnen de aantallen bezoekers, locatie van bezoekers en gebruikte browser worden gemeten. Dit type cookie verzamelt geen persoonsgegevens van u. Voor deze cookies hebben wij uw toestemming daarom niet nodig.

Tracking cookies
Deze cookies zorgen voor individuele tracking op de website. Door het gedrag van bezoekers op onze website kunnen we de ervaring op onze website verbeteren. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Ballast Nedam persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u bepaalde rechten welke hieronder worden toegelicht.

Inzage in uw gegevens
Bent u klant van Ballast Nedam en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Ballast Nedam onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Ballast Nedam kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming heeft gegeven, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting of één van de andere rechtsgrondslagen. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring, of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, niet of onvoldoende door ons worden nageleefd. Kunt u dit melden via privacy@ballast-nedam.nl.

U heeft, als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verwerkingen op een manier die in strijd is met de privacywet, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via het klachtenformulier op de website van de AP.

Datalek

Indien u een vermoeden van een datalek heeft kunt u dit melden bij onze helpdesk ICT via telefoonnummer: 030 285 35 00.

Over deze Privacyverklaring

Ballast Nedam kan deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was in Juni 2021. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via privacy@ballast-nedam.nl.

Nieuwegein, Juni 2021